Privacyreglement2018-05-15T11:38:21+00:00

Gespecialiseerd in Social Return en de Participatiewet!

Privacyreglement

Ampliar Uitzendbureau B.V.

Dienstverlener: Ampliar Uitzendbureau B.V.
Adres: Lombardkade 47a
3011 ZC Rotterdam
Telefoonnummer: 010 – 412 00 90
Faxnummer: 010 – 412 38 50

Privacyreglement

Ampliar Uitzendbureau B.V., gevestigd te Rotterdam en in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.G. van Teeseling, directeur, verklaart dat het volgende van toepassing is:

• Ampliar Uitzendbureau B.V. behandelt alle informatie met betrekking tot haar werknemers alsmede diegenen, over wie zij in het kader van een met een opdrachtgever gesloten contract informatie verkrijgt, vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

• Ampliar Uitzendbureau B.V. draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

• Ampliar Uitzendbureau B.V. is ermee bekend dat elke verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen aan de vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens [WBP] gestelde eisen.

• Deze verklaring is onderdeel van het Arbozorgsysteem van Ampliar Uitzendbureau B.V..

Ampliar Uitzendbureau B.V. verklaart dat deze verklaring naar waarheid is opgemaakt.

Opgemaakt te Rotterdam, 1 juli 2014

C.G. van Teeseling,
Directeur Ampliar Uitzendbureau B.V.